ประกาศ

APP E-Report สำหรับไอโฟนและแอนดรอยด์

     

ตัวชี้วัด 4.2
การพัฒนาระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน (ส่วนราชการ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตัวชี้วัด 4.2
การพัฒนาระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน (จังหวัด)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
"การประหยัดพลังงาน"  [pdf]  [ppt]

 

 

 

 

 

 

 ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การมหาชน ... >>(Click)
ร่างกรอบการประเมินผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ... >>
(ส่วนราชการ) (จังหวัด) (สถาบันอุดมศึกษา)
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2558 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2557 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2556 ... >>(Click)
มติคณะรัฐมนตรี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ภาครัฐลดใช้พลังงาน 10% ... >>(Click)
เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน" ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ... >>(Click)
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ... >>(Click)
เอกสารประกอบการบรรยายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปี 2556 ... >>(Click)
คู่มือการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปี 2556 ... >>
(ส่วนที่ 1)   (ส่วนที่ 2)
ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2555
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน... >>(Click)
เอกสารประกอบการบรรยาย "ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2556">>(Click)
ตัวอย่างการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน... >>(Click)
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสอบถามข้อมูลได้ที่ ... >>(Click)
วิดีทัศน์ "รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน ปี 2555"... >>(Download)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว88 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ>
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้รับทราบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และขอให้เน้นวัตถุประสงค์การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและมากกว่าการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้สำนักงบประมาณร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่อไป... >>(คลิกดูรายละเอียด)

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
รหัสสมาชิกและรหัสผ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัด
รายชื่อหน่วยงานราชการที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2555
อุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัด
ขนาดของพื้นที่อำเภอในแต่ละจังหวัด
ส่วนราชการ :50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56
ส่วนจังหวัด :50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56
สถาบันอุดมศึกษา :50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

1) "คณะทำงานลดใช้พลังงาน" ทำหน้าที่

   - ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน

   - นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้

   - กำหนดวิธีลดการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 10

   - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th

   - พิจารณาลักษณะการทำงานของหน่วยงานเข้าตามลักษณะกลุ่มงานใด

2) ประกาศ/แจ้งให้ข้าราชการ เจ้าพนักงานทราบแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน กำชับให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง

3) บันทึกค่าปัจจัยต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ปรากฏขึ้นบนระบบ e-report ครบทุกปัจจัยและครบทั้ง 12 เดือน

4) คณะทำงานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ 1 และบันทึกเลขที่รายงานการประชุมผ่านระบบ e-report

5) คณะทำงานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ 2 และบันทึกเลขที่รายงานการประชุมผ่านระบบ e-report

6) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ที่ใช้ไปจริงในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-report ครบ 12 เดือน

7) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-report ครบ 12 เดือน

8) เช็คผลการประเมิน ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่ำผิดปกติ หาเหตุผลถ้ามีให้บันทึกเหตุผลและคำนวณออกมาเป็นตัวเลข เพื่อจัดทำคำอุทธรณ์ กรณีที่ไม่มีเหตุผลให้ไล่เช็คความถูกต้องของตัวเลขที่บันทึกแต่ละรายการแต่ละเดือน

9) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเวลา 24:00 น เช็คความครบถ้วนของข้อมูล ความถูกต้องของตัวเลข ตามรายการที่ 3) ถึง 7)