ที่ พน 0603/ว 4014                                                                                                                 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
                                                                                                                                                121/1-2 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400


15 ธันวาคม  2548

 

เรื่อง    ติดตามข้อมูลประหยัดพลังงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัด<<จังหวัด>>

อ้างถึง   หนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน 0600/ว 3581 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.   รายชื่อหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัด<<จังหวัด>>
                        2.   คู่มือการบันทึกข้อมูล

 

                 ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพลังงานได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานราชการทราบเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 10-15 และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานในการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน และกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้อำนวยความสะดวกในการรายงานผล โดยจัดทำระบบบันทึกข้อมูลผ่าน Internet ในเว็บไซต์ ชื่อ www.e-report.energy.go.th นั้น

 
                 จากการประสานกับสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การวัดผลปฏิบัติงานด้านประหยัดพลังงาน ทราบว่าในปีงบประมาณ 2549 จะประเมินผลจากการปฏิบัติงานของทุกกระทรวงโดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งที่มี ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่ง สนพ. ได้สืบค้นข้อมูลแล้วพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัดของท่าน ยังมิได้บันทึกข้อมูล          ผู้ประสานงานและคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และข้อมูลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2546-2548  ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th  ซึ่งจะทำให้การประมวลผลในภาพรวมของจังหวัดขาดความสมบูรณ์

 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัดของท่าน เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ดังกล่าว โดยแต่ละหน่วยงานจะมี รหัสสมาชิกและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพื่อรายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย  และขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเมตตา  บันเทิงสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


 


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
โทร. 0–2612–1555 ต่อ 356-380
โทรสาร 0–2612–1374