ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการ

และดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน    ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 10-15 และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Index: KPI) ของทุกหน่วยงาน และกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้อำนวยความสะดวกในการรายงานผล โดยจัดทำระบบบันทึกข้อมูลผ่าน Internet ใน website ชื่อ www.e-report.energy.go.th นั้น

    สำนักงาน ก.พ.ร. และ สนพ. ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2548 เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามมาตรการประหยัดพลังงานในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งพบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2548 ของทุกหน่วยงาน ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการและดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน น้ำหนักร้อยละ 1  โดยขอให้รายงานข้อมูล การกำหนดผู้ประสานงานและคณะทำงานของหน่วยงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และข้อมูลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2546-2548  ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th  ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้ สนพ. รวบรวมผลจากทุกหน่วยงานและรายงาน สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เพื่อประเมินผลสำเร็จของแต่ละหน่วยงาน

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่าน ทั้งที่อยู่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เร่งบันทึกข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบเว็บไซต์ดังกล่าว ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2548 เพื่อ สนพ. จักได้รวบรวมรายงาน สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป และขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้