ผลการรายงานข้อมูลหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th    ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. และ สนพ. ได้กำหนดให้ความสมบูรณ์ของการรายงานข้อมูล ผู้ประสานงานและคณะทำงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2546-2548 ของหน่วยงานราชการ ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการประหยัดพลังงานในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ สนพ. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานเร่งบันทึกข้อมูล ผ่านระบบเว็บไซต์ดังกล่าว ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2548 แล้ว นั้น

    บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สนพ. จึงได้สรุปผลการรายงานข้อมูลผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th โดยแยกตามกลุ่มหน่วยงานที่ สำนักงาน กพร. ได้กำหนดไว้ ดังนี้

            (1)  หน่วยงานราชการระดับกรมในส่วนกลาง (คลิกเพื่อดูสรุปผลการรายงาน)
            (2)  หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค (คลิกเพื่อดูสรุปผลการรายงาน)
            (3)  หน่วยงานราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (คลิกเพื่อดูสรุปผลการรายงาน)

    ทั้งนี้ สนพ. จะนำผลการรายงานข้อมูลดังกล่าว เสนอ สำนักงาน กพร. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2548 ของทุกหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการและดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ต่อไป