รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการและจังหวัดต่างๆ


(1) ข้อมูลของส่วนราชการ  (คลิกเพื่อดูสรุปผลการรายงาน)
(2) ข้อมูลของรายจังหวัดทั้งสิ้น 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  (คลิกเพื่อดูสรุปผลการรายงาน)
(3) ข้อมูลของส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนภูมิภาค  (คลิกเพื่อดูสรุปผลการรายงาน)