"รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน"
ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล


นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายเมตตา  บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 โดยมีข้าราชการ 220 คน จาก 91 หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา (Click ดูรายละเอียด)





นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์
ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานสัมมนา
นายเมตตา  บันเทิงสุข
ปลัดกระทรวงพลังงาน
กล่าวรายงาน
ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน
ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนา



การบรรยาย“การลดใช้พลังงานในส่วนราชการ”
โดย คุณพงศ์พัฒน์  มั่งคั่ง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรมร่วมกัน เกมส์เป้าประหยัดพลังงาน



เกมส์ตารางช่วยจำ เกมส์คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน เกมส์จิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน



การระดมสมองจัดทำแผนลดใช้พลังงาน นายชวลิต  พิชาลัย ผอ.สำนักวิเคราะห์ สนพ.
สวมเสื้อสามารถให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม
ผอ. ชวลิต
มอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 2



ผอ. ชวลิต
มอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่ 3
ผู้รับรางวัลถ่ายรูปร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายรูปร่วมกัน