การประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

“รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน”

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2549
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน


รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานงาน “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” มีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จาก 20 กระทรวง 263 หน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (นายวีระพล จิรประดิษฐกุล) ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานและผลสำเร็จจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (Click ดูรายละเอียด) ต่อรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) พร้อมกับมีพิธีมอบรางวัลหน่วยงานราชการประหยัดพลังงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2548 ประกอบด้วย

รางวัลหน่วยงานลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น
รางวัลหน่วยงานลดใช้น้ำมันดีเด่น
รางวัลจังหวัดลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น
รางวัลจังหวัดลดใช้น้ำมันดีเด่น
รางวัลพิเศษหน่วยงานที่กำกับดูแลหน่วยงานใต้สังกัดลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม

จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณกับภาคเอกชนและสื่อมวลชนที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง

1.    สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2.    สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
3.    สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
4.    โมเดิร์นไนน์ ทีวี
5.    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
6.    สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
7.    รายการเก็บตก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
8.    หนังสือพิมพ์ข่าวสด
9.    หนังสือพิมพ์มติชน
10.  หนังสือพิมพ์แนวหน้า
11.  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
12.  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
13.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14.  สำนักงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
15.  กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
16.  สวพ.91 สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์
17.  จส.100 บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
18.  FM 100.5 โมเดิร์นไนน์ เรดิโอ
19.  93 Cool F.M. บริษัท สกาย - ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด

รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม มีปาฐกถา (Click ดูรายละเอียด) และร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้แทนจากส่วนราชการ 4 ภาค ทำพิธีเปิดงาน “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน สู่เป้าหมาย ทำให้ได้ 10%”

ในช่วงท้ายของงานผู้อำนวยการภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ (ดารัตน์ บริพันธกุล) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้บรรยายเรื่อง “กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2549” ให้ผู้บริหารของหน่วยงานราชการและจังหวัดได้รับทราบวิธีการประเมินผลที่ กพร. จะดำเนินการในปีงบประมาณนี้
ดร.วิษณุ  เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวปาฐกถา
รางวัลหน่วยงานลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 1
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รางวัลหน่วยงานลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวรายงาน
รางวัลหน่วยงานลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รางวัลหน่วยงานลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 2
กรมบัญชีกลางรางวัลพิเศษหน่วยงานที่กำกับดูแล
หน่วยงานใต้สังกัดลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รางวัลหน่วยงานลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 3
กรมการประกันภัย
รางวัลหน่วยงานลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรางวัลจังหวัดลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 1
จังหวัดสระแก้ว
รางวัลจังหวัดลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 2
จังหวัดตราด
รางวัลจังหวัดลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 3
จังหวัดมหาสารคามรางวัลจังหวัดลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 1
จังหวัดอ่างทอง
รางวัลจังหวัดลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 2
จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลจังหวัดลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 3
จังหวัดน่านหน่วยงานที่ได้รับรางวัลลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันดีเด่น
ถ่ายรูปร่วมกับรองนายกฯ และ รมว. พลังงาน
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
(บมจ. บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์)
รายการเก็บตก
 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
โมเดิร์นไนน์ ทีวี
(บมจ. อสมท.)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
(กรมประชาสัมพันธ์)หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์แนวหน้าหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
สำนักงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือกรมสื่อสารทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
สวพ.91
สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์
จส.100
บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดFM 100.5
โมเดิร์นไนน์ เรดิโอ
93 Cool F.M.
บริษัท สกาย – ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
สื่อมวลชนที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ
ถ่ายรูปร่วมกับรองนายกฯ และ รมว. พลังงานการแสดงโชว์เปิดงาน
"Go to Goal  สู่เป้าหมาย ทำให้ได้ 10%"
สุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล พิธีกรในงาน
รองนายกฯ รมว.พลังงาน และผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรองนายกฯ รมว.พน. ปลัดกระทรวงพลังงาน
และผู้แทนจากส่วนราชการ 4 ภาค ทำพิธีเปิดงาน
รองนายกฯ เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการ
รองนายกฯ และ รมว.พน. ร่วมแถลงข่าวผอ. ดารัตน์ บริพันธกุล จาก กพร.
บรรยายเรื่อง “กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2549”
จุดแถลงข่าวและบริเวณนิทรรศการ
มุม e-report
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานซุ้มโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ซุ้มโครงการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ซุ้มสาธิตการใช้งานเครื่องไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                     
                                                          (คลิกดูรายละเอียด)                              (คลิกดูรายละเอียด)