ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ขานรับประหยัดพลังงานที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการออกมาตรการก่อนที่รัฐบาลจะประกาศในเรื่องของการประหยัดพลังงาน เช่น เรื่องของไฟฟ้าที่จะเปิดให้แสงสว่างได้ให้เปิดเท่าที่จำเป็น ในเรื่องเครื่องปรับอากาศนั้นได้กำหนดเวลาปิด-เปิดคือ ให้เปิดเวลา 10.00 น. ปิดในเวลา 16.00 น. สำหรับการใช้ลิฟต์ให้ใช้เท่าที่จำเป็นในชั่วโมงเร่งด่วนก็อาจจะเปิดลิฟต์ทั้งหมด 3 ตัว และเมื่อชั่วโมงเร่งด่วนผ่านไปแล้วเจ้าหน้าที่จะปิดลิฟต์ให้ใช้งานเพียงตัวเดียว ในส่วนของการประหยัดน้ำมันทางมหาวิทยาลัย ได้มีข้อกำหนดว่าอาจารย์ที่จะไปราชการถ้าไปคนเดียวหรือสองคนนั้นจะต้องไปรถประจำทางหรือไปรถไฟ แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องเดินทางยากลำบากหรือไม่มีรถประจำทาง  ก็จะอนุญาตให้ขอรถของมหาวิทยาลัยได้หรือใช้รถส่วนตัวได้ แต่โดยหลักการการไปราชการโดยใช้รถของมหาวิทยาลัยได้นั้นควรมีผู้ไปราชการอย่างน้อย 3 คน เพื่อเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งในส่วนของนักศึกษาและประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้นตอนนี้เราต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยจะไม่มีการเปิดไฟฟ้าที่สนามกีฬา ยกเว้นเวลาจำเป็นที่จะต้องฝึกซ้อมเพื่อทำการแข่งขัน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยลง