“รวมพลังราชการไทย” ประหยัดเพื่อชาติที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2548

นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.ได้มีมติให้หน่วยราชการต้องลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในหน่วยงานลง อีกทั้งให้มีคณะทำงาน ในการกำหนดแผนงานนโยบายและเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลงอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกำหนดบทลงโทษสำหรับหน่วยงานที่ฝ่าฝืน หรือไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายและที่ผ่านมาการประหยัดพลังงานบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย อีกทั้งบางครั้งดูเหมือนว่ายังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในสำนักงานอย่างถูกวิธี และความเข้าใจถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การที่จะสามารถบรรลุถึงการประหยัดพลังงานได้ คนหรือบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้การประหยัดพลังงานในหน่วยงานของท่านประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากเราร่วมแรงร่วมใจกันปรับพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี หมั่นบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และมีสำนึกในการมีส่วนร่วม ความสำเร็จก็อยู่เบื้องหน้า เพียงแค่มือเอื้อม

นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการประหยัดพลังงานของจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการไปว่า ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอ 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดที่มีเครื่องปรับอากาศให้ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทำงานพร้อมกับลดชั่วโมงการทำงาน เช่น เปิดเครื่องปรับอากาศช้าลง และปิดเครื่องปรับอากาศเร็วขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ พร้อมเปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สามารถเปิด-ปิดได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งาน พร้อมกับบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที