จังหวัดหนองบัวลำภูประหยัดพลังงานที่มา : http://region1.prd.go.th/localnews/detail_localnews.php?id=33707

ประหยัดพลังงานดับไฟฟ้าแบบดวงเว้นดวงบนทางหลวง นายสามารถ ดีด้วยชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน2548เรื่องมาตรการเร่งรัดประหยัดพลังงาน เห็นชอบในหลักการมาตรการเร่งรัดประหยัดพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยคณะรัฐมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า การดำเนินการดับไฟฟ้าแสงสว่าง แบบดวงเว้นดวงในทางหลวงหมายเลข 210, 2097, 2352, 228, 2146, และ 2133 ส่วนทางโค้งและทางแยก จะพิจารณาตามความเหมาะสม และความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ในเส้นทางสัญจร

นฤมล ไชยบุรมย์ /ส.ปชส.หนองบัวลำภู