จังหวัดมหาสารคามประหยัดพลังงานที่มา : http://region1.prd.go.th/localnews/detail_localnews.php?id=33484

จังหวัดมหาสารคาม ให้หน่วยงานงานรัฐประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ควรต้องมีบทบาทนำเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือ ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ควบคุมการดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น

น.ส.นิตยา สาแก้ว /ส.ปชส.มหาสารคาม