มท.สั่งหน่วยงานในสังกัดรายงานความคืบหน้า
ประหยัดพลังงานทุก 3 เดือนโดย ผู้จัดการออนไลน์ 30 มิถุนายน 2548 14:14 น.
 
 
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งให้การดำเนินการเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้กำหนดผลการประหยัดพลังงานเป็น KPI ของทุกหน่วยงาน และเป็นตัววัดประสิทธิภาพของปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน และงบประมาณที่ประหยัดได้ให้นำไปเป็นเงินรางวัล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ทุกหน่วยงานจะต้องลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 - 15 ทันที โดยหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานที่ผ่านมาลดลง ให้ลดการใช้พลังงานลงอีกร้อยละ 10 ส่วนหน่วยงานที่มีผลการใช้พลังงานที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นให้ลดการใช้พลังงานลงอีกร้อยละ 15 นอกจากนี้ ในการประชุมภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องสวมสูท ยกเว้นกรณีการประชุมระหว่างประเทศ สำหรับรถเบนซินราชการและรัฐวิสาหกิจทุกคันในจังหวัดที่มีแก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่าย ต้องใช้แก๊สโซฮอล์ และหากมี NGV จำหน่ายให้ติดตั้ง NGV ควบคู่ไปด้วย เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มี NGV ให้เติม NGV และอยู่นอกพื้นที่ให้เติมแก๊สโซฮอล์ ขอให้ทุกหน่วยจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงาน และรายงานผลการประหยัดพลังงานส่งให้กับกระทรวงพลังงาน ทุก 3 เดือน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล์ โดยการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการผังเมืองในการปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงและหรือการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเพิ่มขึ้นบริเวณคลังน้ำมันต่างๆ ที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยต่อชุมชน