จังหวัดสุราษฎร์ธานีรณรงค์ประหยัดพลังงานที่มา : http://region5.prd.go.th/save.asp

                                                                                     

สปข.5 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดยักษ์ ติดตั้งที่หน้าอาคาร สปข.5 ให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เห็นอย่างชัดเจน