ประหยัดพลังงาน...มาตรการใหม่รวมใจชาวจันทรเกษมที่มา : http://www.teenet.chula.ac.th/news/result.asp?id=127254892235

วาระแห่งชาติเรื่องการประหยัดพลังงาน ดูจะเป็นประเด็นที่ประชาชนคนไทยทุกคนต่างต้องตระหนักถึงและถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

โดยเฉพาะในสถานการณ์ "น้ำมัน ขึ้นราคาลิตรละ 25 กว่าบาท" และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่ประการใดเช่นนี้ ดังนั้น "มาตรการประหยัดพลังงาน" จึงถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับการขานรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

"มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" ดำเนินการสนองรับต่อมาตรการดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรการ และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำหรับแผนการปฏิบัติการเบื้องต้น แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น(1 ปี) ระยะกลาง(2-3 ปี) และระยะยาว(3 ปีขึ้นไป)

มาตรการระยะสั้นนั้น มีตั้งแต่การลดจำนวนหลอดไฟฟ้าและเปิดไฟเท่าที่จำเป็น กำหนดเวลาเปิด-ปิดอาคารและไฟฟ้า ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน ไม่ใส่สูทในการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ขึ้น-ลงชั้นเดียว สำรวจและจำหน่ายรถเก่าที่หมดสภาพการใช้งาน ลดกิจกรรมนักศึกษาที่ใช้ห้องแอร์ และให้อาจารย์ปลูกฝังค่านิยมการประหยัดพลังงานให้แก่นักศึกษา โดยใช้วิธีการกำหนดเป็นมาตรการและขอความร่วมมือ

สำหรับมาตรการระยะกลาง ส่วนใหญ่ให้ใช้วิธีการจัดทำเป็นโครงการการจ้างบริษัทซ่อมบำรุงแอร์ การปรับปรุงระบบไฟฟ้า มาตรการแยกมิเตอร์ไฟฟ้า สถานประกอบการ บ้านพักอาจารย์ที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัยให้ใช้ไฟฟ้าของกฟน.โดยตรง การสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมดสภาพเพื่อเปลี่ยนเป็นระบบประหยัด ปรับปรุงระบบประปา ทำระบบควบคุมแอร์ในอาคาร 15 ชั้น และอาคารใหม่ รวมทั้งการวางผังออกแบบอาคาร และจัดภูมิทัศน์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงาน

ในระยะยาวนั้น ให้จัดทำเป็นโครงการเช่นกัน เพื่อตอบสนองต่อมาตรการการแบ่งโซนการใช้ไฟฟ้า และการใช้รถยนต์ราชการในระบบเช่าจากบริษัทเอกชน โดยเฉพาะอาคาร 15 ชั้น เสนอให้ใช้มาตรการการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและขอความร่วมมือโดยใช้สติ๊กเกอร์เชิญชวน รวมทั้งย้ำให้พนักงานทำความสะอาดปิดไฟและแอร์เมื่อไม่มีการเรียนการสอน ตลอดจนเปลี่ยนระบบการใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับแอร์ที่มีการตัดเป็นช่วงๆ ตามคาบเวลาเรียน

ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานลง 10% ด้วยเช่นกัน โดยให้มีการปิดไฟฟ้าและแอร์แบบแยกส่วนในช่วงเที่ยงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งอุณหภูมิแอร์ที่ 25 องศาเซลเซียส และเปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดอาคาร

"คาดว่าจะประกาศใช้มาตรการนี้ในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ และหลังจากประกาศให้ทุกหน่วยงานประหยัดพลังงานตามมาตรการที่กำหนดแล้วจะลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ผมขอความร่วมมือคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านในการร่วมมือประหยัดพลังงาน" เป็นคำยืนยันจากอาจารย์สมศักดิ์ วยะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรการ

ลำพังมาตรการดังกล่าวจะไม่เกิดผลเลย หากขาดความร่วมมือจากทุกคน

ชาวจันทรเกษมจะนำร่องให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นดำเนินตาม

คอลัมน์ ราชภัฏคิด-เขียน
โดย ทีมงานประชาสัมพันธ์