เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 117 หน่วยงาน จากทั้งหมด 878 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน814,828779,120805,497568,472580,629617,29230.23 %25.48 %23.37 %
ตุลาคม806,190778,344788,071615,104590,618574,56423.70 %24.12 %27.09 %
พฤศจิกายน790,345746,769780,802568,436545,382509,08828.08 %26.97 %34.80 %
ธันวาคม767,886705,873737,715544,091469,088583,07929.14 %33.54 %20.96 %
มกราคม776,525747,541715,151518,074516,016432,66533.28 %30.97 %39.50 %
กุมภาพันธ์811,169752,095758,306520,644589,146453,23735.82 %21.67 %40.23 %
มีนาคม871,914825,024857,157700,322603,077633,35519.68 %26.90 %26.11 %
เมษายน905,716833,797839,120669,005666,466597,38626.14 %20.07 %28.81 %
พฤษภาคม900,984862,179873,127706,715725,307611,98121.56 %15.88 %29.91 %
มิถุนายน876,692824,497863,618662,258704,369618,82024.46 %14.57 %28.35 %
กรกฎาคม869,693820,048846,421608,075677,361644,72330.08 %17.40 %23.83 %
สิงหาคม859,977814,425842,772602,117700,937611,46629.98 %13.93 %27.45 %
รวมทั้งปี10,051,9199,489,7129,707,7557,283,3137,368,3996,887,65627.54 %22.35 %29.05 %