สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ85.50ประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %