สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี619,160.19396,100.0036.0 %5.07,333.852,580.0664.8 %5.0
รวม 619,160 396,100 36.03 % 7,334 2,580 64.82 %