กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 129,616.82119,196.008.0 %4.06,083.18699.0788.5 %5.0
รวม 129,617 119,196 8.04 % 6,083 699 88.51 %