กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 118,743.77105,477.0011.2 %5.06,505.28608.4490.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,679.102,902.5048.9 %5.02,317.781,214.2047.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,251.054,863.0722.2 %5.02,261.05475.0079.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,482.634,538.2817.2 %5.02,434.46622.2574.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,506.385,594.00-1.6 %0.01,933.70485.2674.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,068.594,715.8822.3 %5.02,568.391,896.2026.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,555.133,766.4632.2 %5.02,245.55308.7586.3 %5.0
รวม 153,287 131,857 13.98 % 20,266 5,610 72.32 %