กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 117,047.43105,477.009.9 %4.56,505.28608.4490.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,679.102,902.5048.9 %5.02,317.781,214.2047.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,181.344,863.0721.3 %5.02,261.05475.0079.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,313.384,538.2814.6 %5.02,434.46622.2574.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,308.315,594.00-5.4 %0.01,933.70485.2674.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,022.264,715.8821.7 %5.02,568.391,996.0022.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,472.833,766.4631.2 %5.02,245.55308.7586.3 %5.0
รวม 151,025 131,857 12.69 % 20,266 5,710 71.83 %