กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 525,574.94456,722.0013.1 %5.012,333.398,235.0033.2 %5.0
รวม 525,575 456,722 13.10 % 12,333 8,235 33.23 %