กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง431,081.03339,753.0021.2 %5.011,182.7812,253.72-9.6 %0.0
รวม 431,081 339,753 21.19 % 11,183 12,254 -9.58 %