กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง424,922.72339,753.0020.0 %5.011,182.782,427.4078.3 %5.0
รวม 424,923 339,753 20.04 % 11,183 2,427 78.29 %