กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 334,429.31160,252.0052.1 %5.07,630.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 334,429 160,252 52.08 % 0 0 0.00 %