สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ691.41ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %