สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน253,868.09363,195.59-43.1 %0.08,822.141,171.7586.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร7,116.4912,237.00-72.0 %0.01,008.86244.0075.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไม่ครบ29,389.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ369.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ11,182.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ443.94ประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ20,277.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบ12,553.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.21ประเมินไม่ได้0.0
รวม 260,985 375,433 0.00 % 9,831 1,416 0.00 %