สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร7,014.8312,237.00-74.4 %0.01,008.86244.0075.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ369.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ11,182.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ443.94ประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 7,015 12,237 0.00 % 1,009 244 0.00 %