สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา191,221.77167,761.0012.3 %5.03,463.041,932.4944.2 %5.0
รวม 191,222 167,761 12.27 % 3,463 1,932 44.20 %