กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก578,814.251,073,848.00-85.5 %0.018,911.9030,409.55-60.8 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)252,468.52249,949.001.0 %0.58,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)675,591.44362,543.8846.3 %5.022,510.6920,551.558.7 %4.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )334,572.44200,779.0040.0 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)136,925.61113,582.4017.0 %5.06,120.703,518.5042.5 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)119,014.6558,569.0050.8 %5.05,642.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,540.8126,518.003.7 %1.51,663.68317.1080.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)128,254.3681,795.0036.2 %5.06,242.643,661.2541.4 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)505,762.13280,135.0044.6 %5.011,748.3736,613.90-211.7 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,664,321.90199,678.0088.0 %5.09,760.148,455.3013.4 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)138,598.9183,131.0040.0 %5.06,752.297,635.80-13.1 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)366,157.91308,440.0015.8 %5.014,869.696,387.6057.0 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)156,732.2379,225.0049.5 %5.06,586.586,783.15-3.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,145,502.00861,859.2524.8 %5.030,158.5227,017.2010.4 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)170,879.58116,828.0031.6 %5.06,230.143,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)268,329.78254,576.005.1 %2.55,370.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)569,503.751,087,138.00-90.9 %0.010,724.5217,147.75-59.9 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)51,542,684.002,771,639.8094.6 %5.01,108,898.104,158.5099.6 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)303,187.00139,278.0054.1 %5.013,190.105,334.4059.6 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)721,100.25582,821.0019.2 %5.014,242.419,387.8534.1 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39804,320.13544,431.5032.3 %5.016,950.126,544.6061.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)514,940.91534,361.50-3.8 %0.022,388.9826,213.10-17.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)791,888.75419,583.1947.0 %5.016,351.549,654.8041.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)120,599.2429,036.0075.9 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)79,079.4711,408.0085.6 %5.05,154.561,102.2578.6 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)97,072.4238,301.0060.5 %5.05,142.062,809.8045.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)818,330.31463,949.0043.3 %5.016,880.7014,581.7513.6 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)372,976.88256,538.0031.2 %5.07,251.014,298.5040.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,298,040.50475,177.4163.4 %5.025,450.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.321,428.53248,776.0022.6 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,350,635.001,087,269.1019.5 %5.08,492.5310,272.75-21.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,105,738.00605,053.7545.3 %5.03,630.292,930.4019.3 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.100,712.3730,338.8969.9 %5.02,439.741,999.6518.0 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.85,130.3327,391.4967.8 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.32,528.4225,264.0022.3 %5.01,307.94896.2531.5 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)620,921.25353,751.6343.0 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,613,658.90859,058.8146.8 %5.061,554.7814,771.8576.0 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)778,209.06422,112.0045.8 %5.015,638.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)819,177.69814,420.000.6 %0.516,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท291,392.22201,000.6131.0 %5.09,556.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1337,789.47290,143.0914.1 %5.07,092.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.137,226.7050,221.0063.4 %5.03,591.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.28,871.8220,909.1827.6 %5.06,144.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.141,128.0941,940.0070.3 %5.04,023.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1299,395.47144,312.2351.8 %5.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2408,463.03237,034.0042.0 %5.08,312.737,063.3015.0 %5.0
บชร.3798,059.94525,190.3134.2 %5.015,830.0421,711.45-37.2 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)65,662.9223,982.0063.5 %5.01,638.241,305.0020.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.60,817.2611,884.5680.5 %5.01,229.441,375.00-11.8 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.37,564.853,486.2090.7 %5.01,146.52450.0060.8 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,170,014.001,687,665.1022.2 %5.040,803.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)163,341.92145,304.0011.0 %5.06,548.116,003.358.3 %4.0
พล.ร.11323,075.7562,756.0080.6 %5.07,319.105,696.0522.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)588,770.50155,262.1173.6 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,539,562.601,332,554.4013.4 %5.029,746.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.106,718.3647,128.0155.8 %5.02,879.87790.0072.6 %5.0
พัน.สท.38,512.6422,576.7641.4 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)861,732.81378,061.0056.1 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)377,513.0984,172.0077.7 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31678,956.69450,982.0033.6 %5.013,324.165,457.6059.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)663,999.75298,767.4755.0 %5.015,641.966,821.7556.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36644,270.38554,231.6314.0 %5.012,411.8815,847.05-27.7 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )398,220.31133,943.0066.4 %5.09,505.039,075.804.5 %2.0
มทบ.11 และ นขต.465,538.19325,151.0030.2 %5.09,566.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)463,751.38208,551.5055.0 %5.09,477.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.153,676,117.30154,322.5095.8 %5.078,417.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)243,955.0262,513.3274.4 %5.06,869.163,776.6045.0 %5.0
มทบ.22838,324.81324,928.1661.2 %5.019,457.8810,665.0045.2 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)572,916.56135,728.5576.3 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)320,833.00167,443.0047.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )294,763.97101,261.0065.6 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)409,668.9491,798.0077.6 %5.09,554.058,640.909.6 %4.5
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)254,796.0091,717.9964.0 %5.05,856.173,991.7531.8 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)323,452.38144,777.1755.2 %5.07,768.952,783.1564.2 %5.0
มทบ.310544,415.2561,687.0688.7 %5.011,868.3610,150.0014.5 %5.0
มทบ.32298,776.34135,290.0054.7 %5.06,979.936,700.704.0 %2.0
มทบ.34276,116.97141,080.0048.9 %5.07,075.2939,631.55-460.1 %0.0
มทบ.35399,969.38205,741.5048.6 %5.09,286.338,573.257.7 %3.5
มทบ.37253,312.9583,782.5066.9 %5.06,290.343,249.4048.3 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.280,206.3865,545.6176.6 %5.05,732.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)110,360.9638,948.4964.7 %5.02,364.001,101.2553.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)227,743.0674,489.7967.3 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)311,816.6389,072.0671.4 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.635,409.25304,880.0052.0 %5.013,755.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)136,194.3125,714.0081.1 %5.08,475.945,157.7539.1 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)277,149.69104,683.0062.2 %5.06,134.785,496.9010.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1467,336.34305,883.8134.5 %5.01,442.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.124,094.1651,830.0058.2 %5.0547.69273.0050.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.43,859.0324,545.4944.0 %5.02,709.801,446.1046.6 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.49,773.17165,724.70-233.0 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,025.6141,419.0020.4 %5.02,867.151,377.5052.0 %5.0
รร.ส.สส.70,881.8540,159.0043.3 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,443,305.002,658,522.00-84.2 %0.08,069.7210,968.20-35.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)466,942.38281,191.8839.8 %5.03,398.103,516.60-3.5 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)101,290.6757,895.8542.8 %5.04,558.343,656.0019.8 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก76,611.89123,000.00-60.5 %0.02,453.15502.4579.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)218,348.45215,700.001.2 %0.56,256.132,496.4560.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.140,054.3161,788.4955.9 %5.08,274.982,560.1569.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 951,174.25327,064.3465.6 %5.039,314.6111,682.2570.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)591,396.81295,098.0050.1 %5.026,349.3015,774.0540.1 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)74,523.6929,822.0060.0 %5.07,514.091,953.8074.0 %5.0
รวม 99,179,600 30,900,812 68.84 % 1,894,113 624,633 0.00 %