กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)668,057.00362,543.8845.7 %5.022,510.6920,551.558.7 %4.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )329,792.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)135,398.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,120.703,518.5042.5 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)117,314.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,642.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,147.3726,518.002.3 %1.01,663.68725.4056.4 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)126,422.1581,795.0035.3 %5.06,242.643,661.2541.4 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,640,545.90805,494.1950.9 %5.09,760.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)ไม่ครบ83,131.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)360,927.09308,440.0014.5 %5.014,869.696,387.6057.0 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)154,493.2079,225.0048.7 %5.06,586.586,783.15-3.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)168,438.45116,828.0030.6 %5.06,230.143,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)562,906.001,087,138.00-93.1 %0.010,724.5217,147.75-59.9 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,158.50ประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,387.85ประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)505,810.75534,361.50-5.6 %0.022,388.9826,213.10-17.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)780,370.31419,583.1946.2 %5.016,351.549,014.5044.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)118,876.3929,036.0075.6 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)ไม่ครบ11,408.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,102.25ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,809.80ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,279,159.90475,177.4162.9 %5.025,450.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.317,843.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,272.75ประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.100,712.3730,338.8969.9 %5.02,439.741,999.6518.0 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.84,144.2727,391.4967.4 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.32,116.6725,264.0021.3 %5.01,307.94896.2531.5 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)ไม่ครบ859,058.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,771.85ประเมินไม่ได้0.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.135,489.6650,221.0062.9 %5.03,591.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.28,537.4020,909.1826.7 %5.06,144.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.138,965.2241,940.0069.8 %5.04,023.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,063.30ประเมินไม่ได้0.0
บชร.3785,829.13525,190.3133.2 %5.015,830.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)64,048.2623,982.0062.6 %5.01,638.241,305.0020.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.59,240.5211,884.5679.9 %5.01,229.441,375.00-11.8 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)157,508.28145,304.007.7 %3.56,548.116,003.358.3 %4.0
พล.ร.11317,347.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,319.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.105,367.5047,128.0155.3 %5.02,879.87790.0072.6 %5.0
พัน.สท.38,066.5522,576.7640.7 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)364,876.6938,285.0089.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบ298,767.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 36620,049.69554,231.6310.6 %5.012,411.8815,388.35-24.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )384,721.31133,943.0065.2 %5.09,505.039,075.804.5 %2.0
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)204,128.8962,513.3269.4 %5.06,133.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.22838,324.81324,928.1661.2 %5.019,457.8810,665.0045.2 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)552,455.25135,728.5575.4 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)312,943.66167,443.0046.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )292,470.09101,261.0065.4 %5.06,707.323,798.0043.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)403,166.2591,798.0077.2 %5.09,554.058,640.909.6 %4.5
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)250,751.6391,717.9963.4 %5.05,856.173,991.7531.8 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)313,978.88144,777.1753.9 %5.07,768.952,783.1564.2 %5.0
มทบ.310540,145.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.511,868.3610,150.0014.5 %5.0
มทบ.32291,306.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,979.936,700.704.0 %2.0
มทบ.34267,371.19141,080.0047.2 %5.07,075.2939,631.55-460.1 %0.0
มทบ.35ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,573.25ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.37241,798.7383,782.5065.4 %5.06,290.343,249.4048.3 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)107,647.1638,948.4963.8 %5.02,364.001,101.2553.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)ไม่ครบ74,489.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,539.15ประเมินไม่ได้0.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)131,330.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.58,475.945,157.7539.1 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.121,893.9151,830.0057.5 %5.0547.69273.0050.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.43,081.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,709.801,446.1046.6 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,377.50ประเมินไม่ได้0.0
รร.ส.สส.69,869.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,422,686.402,658,522.00-86.9 %0.08,069.7210,968.20-35.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก75,517.43123,000.00-62.9 %0.02,453.15502.4579.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)215,229.19805,194.19-274.1 %0.06,256.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศสท.กส.ทบ.138,432.0661,788.4955.4 %5.08,274.982,588.6568.7 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 899,630.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.539,314.6111,682.2570.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,774.05ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)73,439.7129,822.0059.4 %5.07,514.091,953.8074.0 %5.0
รวม 15,325,063 11,138,865 0.00 % 373,182 279,002 0.00 %