กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 143,747.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,892.461,346.3977.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่116,395.4064,920.0044.2 %5.05,365.411,583.3570.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน29,202.6820,185.0030.9 %5.02,795.83657.9576.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น112,236.9247,161.0058.0 %5.03,466.49606.0082.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี118,094.9220,644.0082.5 %5.01,894.89425.6077.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่ครบ49,316.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ599.43ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,864.80ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่77,332.1943,780.0043.4 %5.04,193.74389.5090.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,282.62ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีไม่ครบ163,895.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,436.68ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี144,085.5641,871.6170.9 %5.02,685.76761.0571.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีไม่ครบ154,566.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,604.31ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลราชวิถีไม่ครบ1,669,790.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลเลิดสิน891,734.44698,000.0021.7 %5.05,479.931,698.3369.0 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี19,604.4621,506.00-9.7 %0.01,367.51518.0462.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยาไม่ครบ479,805.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพยาธิวิทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ373,403.47309,735.0017.1 %5.03,989.33625.5484.3 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง104,117.44150,732.13-44.8 %0.0515.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,986,208 1,418,535 0.00 % 37,131 8,612 0.00 %