กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,124.2626,848.00-104.6 %0.03,184.63491.2984.6 %5.0
รวม 13,124 26,848 0.00 % 3,185 491 0.00 %