กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย25,803.0311,039.9957.2 %5.012,614.67235.6098.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,103.129,337.7361.3 %5.01,029.35562.5345.4 %5.0
รวม 49,906 20,378 0.00 % 13,644 798 0.00 %