กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 173,982.1185,861.0050.6 %5.05,639.201,828.7667.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์151,031.7769,569.4053.9 %5.04,121.78675.9283.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์62,913.2334,471.0045.2 %5.01,770.63994.2143.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์151,772.3394,516.0137.7 %5.06,445.861,927.0070.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์136,847.1352,421.0061.7 %5.02,951.962,122.7128.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์70,262.0736,049.0048.7 %5.03,516.67793.4177.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์155,691.9288,161.0043.4 %5.01,630.63859.8747.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์84,700.5753,722.0036.6 %5.02,326.191,253.4846.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์205,091.8889,975.0056.1 %5.05,983.701,198.3080.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์101,442.9452,587.0048.2 %5.01,342.52585.9456.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา574,131.50367,278.0036.0 %5.05,655.431,184.9379.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง230,814.1378,755.2065.9 %5.07,404.85963.7387.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์272,871.63115,815.0057.6 %5.05,527.811,470.0373.4 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์165,057.5670,002.9957.6 %5.02,115.441,114.7847.3 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา346,737.50299,770.0013.5 %5.04,868.531,582.9867.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์102,528.5275,395.0026.5 %5.04,870.16513.9789.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล167,992.2776,052.0054.7 %5.02,350.56513.5478.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28,133.119,599.0065.9 %5.01,993.29315.4084.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,395.560.00100.0 %5.01,091.24106.4190.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,076.2413,424.0021.4 %5.02,873.53168.7594.1 %5.0
รวม 3,199,079 1,763,424 44.88 % 74,480 20,174 72.91 %