กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 151,992.6685,861.0043.5 %5.05,639.201,828.7667.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์145,637.7769,569.4052.2 %5.04,121.78675.9283.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์60,334.8234,471.0042.9 %5.01,770.63994.2143.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์150,014.3494,516.0137.0 %5.06,445.861,927.0070.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์133,299.2352,421.0060.7 %5.02,951.962,122.7128.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์67,910.2036,049.0046.9 %5.03,516.67793.4177.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์150,091.4888,161.0041.3 %5.01,630.63824.1549.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์61,168.9939,280.0035.8 %5.02,326.191,253.4846.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์205,091.8889,975.0056.1 %5.05,983.701,198.3080.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์99,993.7652,587.0047.4 %5.01,342.52585.9456.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา565,929.63367,278.0035.1 %5.05,655.431,184.9379.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง227,892.4278,755.2065.4 %5.07,404.85963.7387.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์270,780.66115,815.0057.2 %5.05,527.811,470.0373.4 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์162,699.5970,002.9957.0 %5.02,115.441,114.7847.3 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา341,784.13299,770.0012.3 %5.04,868.531,582.9867.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์101,230.6975,395.0025.5 %5.04,870.16513.9789.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล165,592.3876,052.0054.1 %5.02,350.56523.0477.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ27,128.369,884.0063.6 %5.01,993.29315.4084.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,361.880.00100.0 %5.01,091.24106.4190.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์16,832.2913,424.0020.2 %5.02,873.53168.7594.1 %5.0
รวม 3,105,405 1,749,267 43.67 % 74,480 20,148 72.95 %