สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ครบ301,599.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,734.25ประเมินไม่ได้0.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60420.2385.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)ไม่ครบ23,249.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,848.63ประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองวินัย(วน.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองสารนิเทศ(สท.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 155,257.5039,001.0029.4 %5.011,288.339,470.4816.1 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) ไม่ครบ473,604.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,957.81ประเมินไม่ได้0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ388.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)11,892.443,063.0074.2 %5.01,002.801,784.85-78.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,609.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 58,099.20146,000.00-151.3 %0.07,893.474,237.5046.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) ไม่ครบ13,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,807.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ1,268.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,763.0614,954.00-1.3 %0.03,338.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) ไม่ครบ77,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24303.3477.3 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,021.02150.4092.6 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองตำรวจสื่อสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร42,681.4377,000.00-80.4 %0.08,619.111,103.2587.2 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.ไม่ครบ28,654.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,405.01ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,948.16ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบ17,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,039.18ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 414,566.3410,280.0029.4 %5.01,444.033,688.52-155.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจจราจรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวไม่ครบ19,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,054.05ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,204.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,818.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,851.77ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,572.13ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟไม่ครบ2,460.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,767.55ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,808.561,618.1310.5 %5.0
กองบังคับการปราบปราม24,959.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,128.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20,619.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,720.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 65,482.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.512,679.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24,129.70ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ11,341.40ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.ไม่ครบ50,338.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,282.15ประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67892.9145.5 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,854.52ประเมินไม่ได้0.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ1,163.78ประเมินไม่ได้0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ11,171.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,875.77621.4066.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.34,440.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,178.602,330.4044.2 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.16,236.8717,592.00-8.3 %0.03,586.554,631.71-29.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,321.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,046.581,589.2560.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,312.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,213.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ตชด.ภาค 2ไม่ครบ31,189.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,344.95ประเมินไม่ได้0.0
บก.ตชด.ภาค 327,945.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.595,219.349,031.2590.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.32,780.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,514.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ปส.4 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางไม่ครบ73,023.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,098.90ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4134,322.9512,777.0090.5 %5.069,614.46777.3798.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,409.184,924.1174.6 %5.07,418.73769.5089.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ไม่ครบ12,392.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ361.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 891,590.797,006.1092.4 %5.070,814.35846.2498.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ869.29ประเมินไม่ได้0.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 458,820 332,597 0.00 % 296,758 44,267 0.00 %