สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 242,486.41301,599.00-24.4 %0.058,951.2017,734.2569.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60420.2385.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 118,224.40143,114.00-21.1 %0.029,392.8218,406.3537.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบ86,071.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,759.97ประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 31,694.8526,337.0016.9 %5.07,680.495,087.8233.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)40,421.3623,249.0042.5 %5.07,977.426,848.6314.1 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 163,157.00173,432.00-6.3 %0.032,954.345,525.5083.2 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 896,822.8869,116.4092.3 %5.021,467.2813,372.4537.7 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,864.658,174.0054.2 %5.02,642.88580.5678.0 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,488.7233,629.00-64.1 %0.02,867.67524.0081.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 156,058.3339,001.0030.4 %5.011,288.339,470.4816.1 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,260,494.801,859,636.0043.0 %5.02,584.042,057.3120.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 368,952.00473,604.00-28.4 %0.01,910.6410,957.81-473.5 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,706.56388.4777.2 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20455.0653.7 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,067.1577.9 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,863.0862.8 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,064.803,063.0074.6 %5.01,002.801,784.85-78.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 34,989.8626,000.0025.7 %5.09,012.674,609.8548.9 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 58,941.21146,000.00-147.7 %0.07,893.474,237.5046.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,110.9613,000.0032.0 %5.03,823.561,807.9652.7 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,421.5451.3 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,977.0114,954.000.2 %0.53,338.022,824.6215.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,336.05-10.1 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)22,321.9725,823.00-15.7 %0.04,769.96795.7883.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 101,101.7577,000.0023.8 %5.017,955.623,858.5578.5 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00879.9964.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,084.0820,585.0047.3 %5.04,533.641,060.0676.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24303.3477.3 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,021.02473.3076.6 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,753.768,378.0059.6 %5.03,299.612,825.0014.4 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร53,280.08109,654.10-105.8 %0.019,474.483,418.6282.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,300.0077,000.00-77.8 %0.08,619.111,103.2587.2 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.33,219.0128,654.0013.7 %5.012,050.261,405.0188.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,374.9028,853.20-23.4 %0.04,139.581,948.1652.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 224,960.0117,000.0031.9 %5.03,753.064,039.18-7.6 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,990.804,759.4070.2 %5.01,572.571,009.1335.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 415,105.8310,280.0031.9 %5.01,444.033,563.77-146.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 515,547.493,947.9174.6 %5.01,948.831,491.0923.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,091.257,918.2660.6 %5.02,565.062,320.309.5 %4.5
กองบังคับการตำรวจจราจร87,352.97113,000.00-29.4 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว25,141.0819,000.0024.4 %5.05,937.9514,054.05-136.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,599.2327,952.00-1.3 %0.05,818.428,972.50-54.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,612.5013,823.0021.5 %5.02,231.232,943.68-31.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,113.4510,643.0044.3 %5.02,627.936,951.22-164.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,136.00-1.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 624,405.4524,957.00-2.3 %0.03,476.885,120.64-47.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,487.2917,452.0018.8 %5.04,524.655,771.85-27.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,752.6435,878.00-57.7 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ108,980.2095,112.3212.7 %5.048,095.87188,945.34-292.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,208.7937,945.79-7.8 %0.07,346.695,539.0924.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ36,449.592,460.9593.2 %5.010,411.109,767.556.2 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 193,518.6263,669.6031.9 %5.029,168.2714,879.3349.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,604.4114,624.0042.9 %5.07,410.395,576.8024.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 358,768.0847,012.0020.0 %5.019,078.769,587.7049.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,808.561,618.1310.5 %5.0
กองบังคับการปราบปราม25,321.52142,096.00-461.2 %0.05,128.509,841.55-91.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค25,891.2929,562.57-14.2 %0.05,708.023,261.8342.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20,918.3317,612.0015.8 %5.03,720.385,729.85-54.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,704.2111,787.2050.3 %5.05,405.076,472.25-19.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,646.9431,841.0019.7 %5.021,550.662,064.0490.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 66,431.9927,191.5659.1 %5.012,679.418,617.5232.0 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,676.7513,571.0059.7 %5.01,847.24531.4571.2 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.53,701.9358,265.25-8.5 %0.02,505.2124,129.70-863.2 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6011,341.40-23.5 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.50,327.8247,232.006.2 %3.09,882.568,282.1516.2 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,409.577,117.0046.9 %5.01,845.45714.1261.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,063.941,329.3335.6 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67892.9145.5 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,647.012,854.5238.6 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง24,503.3049,751.00-103.0 %0.056,827.841,949.1696.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.031,163.7824.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,286.133,283.410.1 %0.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77621.4066.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,330.4044.2 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,057.6017,592.002.6 %1.03,586.554,631.71-29.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,719.41496.6581.7 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,775.7418,000.0043.4 %5.04,046.581,589.2560.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,664.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,213.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ตชด.ภาค 166,715.8740,452.0039.4 %5.02,369.734,045.00-70.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 241,510.4531,189.6024.9 %5.03,822.222,344.9538.6 %5.0
บก.ตชด.ภาค 328,304.2323,720.6116.2 %5.095,219.349,031.2590.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 431,328.9313,759.4056.1 %5.05,061.064,428.6012.5 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.33,255.7212,241.0063.2 %5.06,514.393,314.3749.1 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.44,811.3916,909.8662.3 %5.010,532.088,948.5715.0 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี36,637.5816,866.4854.0 %5.03,753.10633.1083.1 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า14,692.8814,575.000.8 %0.5296.5528.5090.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง37,388.4673,023.00-95.3 %0.03,053.051,098.9064.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1161,891.3329,040.0082.1 %5.068,588.74965.5098.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,322.7629,424.00-52.3 %0.071,396.33776.0098.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,952.9319,465.70-22.0 %0.028,561.533,202.2588.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 356,611.1814,892.0073.7 %5.030,856.77890.0097.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4139,297.8812,777.0090.8 %5.069,614.46410.6699.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,906.864,924.1175.3 %5.07,418.73769.5089.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 72,855.7412,392.0083.0 %5.031,787.69361.0098.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,775.907,855.30-15.9 %0.03,251.19751.3376.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 892,298.067,006.1092.4 %5.070,814.35846.2498.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 928,675.8712,186.0057.5 %5.06,768.13801.8588.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน57,113.4864,480.00-12.9 %0.08,392.44869.2989.6 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,839.16722.0091.8 %5.0737.40213.9371.0 %5.0
รวม 7,830,428 5,226,811 33.25 % 1,206,083 651,261 46.00 %