สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ307,326.00600,000.00-95.2 %0.011,808.112,462.5479.1 %5.0
รวม 307,326 600,000 -95.23 % 11,808 2,463 79.15 %