สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน287,597.88239,000.0016.9 %5.07,099.351,303.3281.6 %5.0
รวม 287,598 239,000 16.90 % 7,099 1,303 81.64 %