กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว317,033.4164,613.0079.6 %5.05,804.911,484.2874.4 %5.0
รวม 317,033 64,613 79.62 % 5,805 1,484 74.43 %