กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ204,206.63185,567.419.1 %4.57,311.964,268.5841.6 %5.0
รวม 204,207 185,567 9.13 % 7,312 4,269 41.62 %