กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 129,632.13117,915.009.0 %4.56,505.28978.8485.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,432.014,608.9015.2 %5.01,994.50530.6173.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,387.497,335.45-14.8 %0.02,184.99475.0078.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,338.205,865.757.5 %3.52,434.46591.8575.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,447.025,621.00-3.2 %0.01,933.70580.1470.0 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,458.107,919.56-22.6 %0.02,511.341,395.5544.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,754.345,111.9011.2 %5.02,245.55399.0082.2 %5.0
รวม 165,449 154,378 6.69 % 19,810 4,951 75.01 %