กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง443,024.97360,859.0018.5 %5.011,154.6410,742.033.7 %1.5
รวม 443,025 360,859 18.55 % 11,155 10,742 3.70 %