กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 348,903.16154,913.0055.6 %5.07,630.882,577.5066.2 %5.0
รวม 348,903 154,913 55.60 % 7,631 2,578 66.22 %