สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 158,063.8196,729.0038.8 %5.07,215.046,446.2810.7 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,672.992,523.0046.0 %5.0437.3734.4792.1 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)15,083.9442,000.00-178.4 %0.05,435.914,085.6924.8 %5.0
รวม 177,821 141,252 20.56 % 13,088 10,566 19.27 %