กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน256,675.98116,000.0054.8 %5.06,427.121,910.2070.3 %5.0
รวม 256,676 116,000 54.81 % 6,427 1,910 70.28 %