สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี123,798.14106,181.0014.2 %5.05,861.19712.1587.8 %5.0
รวม 123,798 106,181 14.23 % 5,861 712 87.85 %