กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก612,328.501,246,073.00-103.5 %0.019,746.7228,526.90-44.5 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)259,681.91268,122.00-3.3 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)730,866.38434,227.1640.6 %5.023,364.2719,916.8514.8 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )344,131.66224,193.0034.9 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)142,849.09142,303.500.4 %0.56,120.701,483.5075.8 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)114,919.3959,446.0048.3 %5.05,642.323,962.5029.8 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)24,836.9219,647.0020.9 %5.01,596.28243.3084.8 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)116,927.4186,596.0025.9 %5.06,242.641,624.5574.0 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)517,590.25311,040.0039.9 %5.011,695.8424,745.00-111.6 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,711,391.90305,400.0082.2 %5.09,725.753,255.6066.5 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)138,625.3899,601.0028.2 %5.06,742.917,772.25-15.3 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)376,088.66305,544.0018.8 %5.014,824.853,149.3578.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)161,582.9788,750.0045.1 %5.06,614.726,643.50-0.4 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,181,267.30994,876.8815.8 %5.030,108.4914,764.1551.0 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)175,301.77114,614.0034.6 %5.06,220.763,796.9039.0 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)276,870.44235,729.0014.9 %5.05,387.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)634,816.31870,128.38-37.1 %0.011,047.6416,456.25-49.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,634,000.002,785,812.8050.6 %5.0110,852.344,498.2095.9 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)323,264.59172,418.0046.7 %5.013,161.965,342.5059.4 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)741,877.94492,805.0033.6 %5.014,244.098,722.4538.8 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39881,362.25655,387.6325.6 %5.016,950.126,530.2061.5 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)548,588.25637,086.19-16.1 %0.022,623.3528,373.35-25.4 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)835,082.63445,789.9746.6 %5.016,351.549,308.8043.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)120,297.0933,775.0071.9 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)95,857.9812,297.0087.2 %5.05,188.96523.0089.9 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)96,097.5739,214.0059.2 %5.05,142.062,581.8049.8 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)816,362.81517,898.0036.6 %5.016,372.8814,579.9011.0 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)383,633.38286,771.0025.2 %5.07,251.016,188.5014.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,363,737.90602,165.8155.8 %5.025,348.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.344,131.66296,078.0014.0 %5.07,270.767,036.603.2 %1.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,435,067.001,412,625.601.6 %0.58,127.799,442.55-16.2 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,209,466.60812,575.1932.8 %5.03,736.801,049.2071.9 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.105,896.0934,997.1267.0 %5.02,439.741,165.0052.2 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.93,018.8628,749.3269.1 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.38,578.5830,311.0021.4 %5.01,314.37896.2531.8 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)649,366.25389,212.1340.1 %5.012,234.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,718,340.80967,264.6943.7 %5.061,516.27802.6098.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)825,933.50455,653.0044.8 %5.016,261.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)896,514.56814,530.009.1 %4.517,483.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท324,141.56253,699.2021.7 %5.09,959.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1362,871.91307,710.6315.2 %5.07,116.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.163,569.3469,231.0057.7 %5.03,682.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.28,798.7120,537.0028.7 %5.06,088.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.158,465.3651,398.0067.6 %5.04,100.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1305,743.09154,848.3049.4 %5.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2446,312.88211,061.0052.7 %5.08,312.737,063.3015.0 %5.0
บชร.3874,502.44607,241.5030.6 %5.015,830.0419,843.85-25.4 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)74,743.0829,025.4961.2 %5.01,640.661,305.0020.5 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.66,304.4713,852.5679.1 %5.01,239.94995.0019.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.40,993.395,842.3185.7 %5.01,146.52693.0039.6 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,082,721.501,223,431.0041.3 %5.037,812.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)214,639.77139,101.0035.2 %5.07,331.066,003.3518.1 %5.0
พล.ร.11337,969.3162,381.0081.5 %5.07,319.105,696.0522.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)661,198.63156,852.7076.3 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,641,199.401,223,692.9025.4 %5.030,198.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.122,994.7057,337.0053.4 %5.02,862.360.00100.0 %5.0
พัน.สท.42,081.3818,944.1455.0 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)908,736.44398,843.0056.1 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)421,740.5698,853.0076.6 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31734,279.13514,291.0030.0 %5.013,324.164,086.4069.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)768,794.63350,417.6654.4 %5.015,606.947,693.9550.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36687,163.38659,972.694.0 %2.012,446.9015,847.05-27.3 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )463,199.19158,105.0065.9 %5.09,417.488,422.8510.6 %5.0
มทบ.11 และ นขต.511,879.53310,544.0039.3 %5.010,228.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)540,095.63229,999.9157.4 %5.010,493.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15439,098.94167,620.7061.8 %5.08,366.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)281,948.0377,799.5972.4 %5.06,869.163,776.6045.0 %5.0
มทบ.22914,738.69361,215.8160.5 %5.019,352.8110,665.0044.9 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)625,206.56149,012.0076.2 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)366,854.13224,400.0038.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )322,290.59112,680.0065.0 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)450,310.6989,082.0080.2 %5.09,554.054,336.1554.6 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)409,306.91113,189.0072.3 %5.08,367.264,023.2551.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)372,507.06175,348.2252.9 %5.07,775.962,783.1564.2 %5.0
มทบ.310590,543.6996,233.3083.7 %5.011,850.85654.2594.5 %5.0
มทบ.32339,858.09163,717.0051.8 %5.06,979.933,055.3056.2 %5.0
มทบ.34360,224.72163,613.9854.6 %5.08,517.84858.9589.9 %5.0
มทบ.35444,927.16253,193.4443.1 %5.09,286.336,698.4027.9 %5.0
มทบ.37300,521.09102,691.1865.8 %5.06,290.342,593.3058.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.309,157.63162,310.0047.5 %5.06,069.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)126,191.4252,411.3158.5 %5.02,364.001,129.0052.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)260,411.1390,945.1965.1 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)358,410.5099,303.4072.3 %5.07,150.832,291.8567.9 %5.0
ร.31 รอ.705,802.00358,355.9749.2 %5.014,466.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)148,624.7738,541.9974.1 %5.08,380.162,396.7071.4 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)305,115.91124,871.0059.1 %5.06,197.504,815.9522.3 %5.0
รพ.ของ ทภ.1400,738.53307,331.1323.3 %5.01,597.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.130,660.5563,199.0051.6 %5.0547.69271.1050.5 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.45,270.8333,226.3826.6 %5.02,664.97262.0090.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.51,195.27162,932.59-218.3 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,660.4635,928.0027.7 %5.01,925.561,406.0027.0 %5.0
รร.ส.สส.73,069.2247,158.0035.5 %5.03,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,480,465.102,903,674.00-96.1 %0.08,495.7212,138.40-42.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)443,649.28338,807.4723.6 %5.03,584.813,516.601.9 %0.5
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)108,038.8369,861.2835.3 %5.04,487.923,656.0018.5 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก84,556.56122,000.00-44.3 %0.02,504.32819.7567.3 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)223,082.8118,500.0091.7 %5.06,188.731,699.9072.5 %5.0
ศสท.กส.ทบ.176,566.3168,442.3361.2 %5.08,754.793,092.4564.7 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 960,180.88323,971.8166.3 %5.039,314.6111,442.7570.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)645,645.25335,173.1348.1 %5.027,357.1910,526.2061.5 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)78,588.6135,387.0055.0 %5.07,514.151,937.6074.2 %5.0
รวม 53,045,108 33,099,048 37.60 % 913,190 509,246 0.00 %