กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 169,485.8196,866.0042.8 %5.05,554.781,023.1581.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์166,244.4587,289.9247.5 %5.03,981.48460.8688.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์72,365.6549,836.0031.1 %5.01,777.521,057.7340.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์165,012.27108,534.0034.2 %5.06,402.241,073.3383.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์149,875.2561,441.0059.0 %5.03,019.191,636.3745.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์80,040.6748,665.0039.2 %5.03,712.87930.8874.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์154,605.4493,392.0039.6 %5.01,644.24682.5558.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์86,101.4252,992.0038.5 %5.02,180.391,136.9247.9 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์223,752.45114,418.0048.9 %5.05,784.44760.0086.9 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์104,221.7058,549.0043.8 %5.01,125.65400.4564.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา595,175.63416,257.0030.1 %5.06,363.061,548.5775.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง270,171.16125,433.4553.6 %5.07,517.19951.9687.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์282,309.06127,012.0055.0 %5.05,632.251,689.4570.0 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์186,331.1979,315.0057.4 %5.02,189.92704.0067.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา358,879.09310,320.0013.5 %5.05,099.731,362.7773.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์125,267.14112,858.009.9 %4.54,887.86415.1991.5 %5.0
สถาบันราชานุกูล177,242.8681,090.0054.2 %5.02,312.95492.9678.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ31,287.4811,004.0064.8 %5.01,991.91118.6194.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,430.160.00100.0 %5.01,091.24142.4087.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,363.6514,228.0018.1 %5.02,767.71153.2394.5 %5.0
รวม 3,415,732 2,049,500 40.00 % 75,037 16,741 77.69 %