สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา214,681.16178,916.0016.7 %5.09,278.644,051.2256.3 %5.0
รวม 214,681 178,916 16.66 % 9,279 4,051 56.34 %