สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 111,438.07126,390.00-13.4 %0.05,889.33905.8484.6 %5.0
รวม 111,438 126,390 -13.42 % 5,889 906 84.62 %