สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 139,668.16121,020.0013.4 %5.06,136.341,149.0081.3 %5.0
รวม 139,668 121,020 13.35 % 6,136 1,149 81.28 %