สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 143,731.91127,018.0011.6 %5.06,993.044,126.2441.0 %5.0
รวม 143,732 127,018 11.63 % 6,993 4,126 41.00 %