กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 134,769.34128,493.004.7 %2.06,505.281,006.0384.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,099.084,135.2632.2 %5.02,317.781,340.5842.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,411.806,028.566.0 %3.02,204.00494.0077.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,711.106,516.76-14.1 %0.02,434.46892.0563.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,359.185,405.00-0.9 %0.01,933.70524.2972.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,369.097,014.52-10.1 %0.02,568.391,767.0031.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,713.494,993.1912.6 %5.02,245.55399.0082.2 %5.0
รวม 170,433 162,586 4.60 % 20,209 6,423 68.22 %