กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 180,586.56153,660.1914.9 %5.06,649.111,537.0976.9 %5.0
รวม 180,587 153,660 14.91 % 6,649 1,537 76.88 %