กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง447,639.81375,986.6316.0 %5.011,154.646,627.3940.6 %5.0
รวม 447,640 375,987 16.01 % 11,155 6,627 40.59 %